Kjenn deg selv som miljøarbeider

Et spennede veiledningsforsøk på Fetsund

Hvis samarbeidet mellom de som jobber på en institusjon er godt, vil beboerne får bedre behandling! Denne påstanden slår ikke akkurat inn stengte dører. Utfordringen ligger i at vi ser forskjellig på hva som er godt samarbeid, vi ser forskjellig på situasjoner og personer ut ifra vår egen personlighetstype. Så hvordan blir forskjellene lettere å leve med, og kanskje til og med en ressurs i møte med beboere og klienter?

En leder som bryr seg

En nøkkel til godt samarbeid mellom medarbeidere er at lederen for virksomheten bryr seg om og investerer tid i å utvikle samarbeidet. Lederen må selv delta, kommunisere og ha en ambisjon om at samarbeidet skal utvikles og foredles. Motsetning og spenninger må tas på alvor – og bli tatt tak i.

Selvledelse 

Samtidig kan ikke ledere være med på alt som skjer. Når medarbeidere blir bedre kjent med seg selv, blir det enklere å drive selvledelse og du får en mer løsningsfokusert tilnærming i møte med dine kolleger. 

Å få et språk rundt egne og andres handlinger, og innsikt i hvordan jeg er i stress og press, skaper mindre friksjon og mer erkjennelse:

  • hva kan jeg gjøre noe med?

  • hva må jeg selv justere på?

  • hva må jeg tåle av andre?

Utviklingsorienterte ledere og nytenkende prosjekter

Å få mulighet til å jobbe frem nytenkende prosjekter med utviklingsorientert ledere, er en av gledene jeg har som teamutvikler. I 2019 er det to prosjekter som som har pekt seg ut og inspirert meg. Begge prosjektene bruker personlighetsverktøy for at medarbeidere skal bli kjent med seg selv, sine strategier i trygghet og stress og sine gaver og fallgruver, og hva de kan utvikle for at kvalitetene de har skal komme til sin rett. Det ene prosjektet er “Kjenn deg selv som kateket og menighetspedagog”, sammen med Kirkelig Fellesråd i Bærum med Astrid Holmsen Krogh og Kristin Anskau i spissen. Dette prosjektet vil jeg presentere i en senere artikkel. Først skal vi til Fetsund.

Erfaringer fra Behandlingstunet Fetsund


Kjenn deg selv som miljøarbeider har vært et prosjekt ved Behandlingstunet Fetsund. Dette er Frelsesarmeen sitt tverrfaglige behandlingstilbud for rusmiddelavhengige, der Marit Myklebust er en dynamisk leder. 

Miljøarbeidere som jobber med rusbehandling får oftest tilbud om veiledning i grupper. Denne veiledningen er ofte rettet mot å bearbeide følelser i møte med brukerne, et verdifullt perspektiv som hjelper mange. Det var derfor et eksperiment når de ansatte ønsket å bytte ut tradisjonell veiledning med et Kjenn deg selv-opplegg. 

I utgangspunktet var jeg spent på om opplegget mitt kunne møte forventningene til hva en veiledning skulle være. Starten handlet derfor om en tydelige avklaringer.

Idylliske omgivelser ved Behandlingstunet Fetsund

Idylliske omgivelser ved Behandlingstunet Fetsund

Oppstart med forventningsavklaring

Hvordan er dette opplegget forskjellig fra det dere er vant til? Jeg har ikke bakgrunn som terapeut og heller ikke veiledningskompetanse i tradisjonell forstand. Min kompetanse er knyttet til utvikling av team, ledere og medarbeidere.


Følgende forhold ble avklart før vi startet: 

Deltakelse og roller

Ønsket og forventet resultat av veiledningen ble utformet i fellesskap.

Vi gjorde en forventningsavklaring knyttet til miljøarbeidernes deltagelse og til min rolle: 

Hva kunne og ville vi bidra med? 

Hva var realistisk? 

Tid og sted

Vi møtes en gang i måneden, til fast tid, uansett hvem og hvor mange som kan delta.

Metodikk

Vi bruker fast metodikk knyttet til personlighetsverktøy - Enneagrammet (ni typer) og Kjernekvadranten. 

Prosess: Åpenhet

Ledelsen skal kunne være informert om hvordan vi jobber og hvilke tema som ble tatt opp - åpenhet er linja, men med mulighet for å lukke noen tema ved behov.


Fokus: Overføringsverdi

Alle skal få tilnærmet like mye tid og fokus, ikke hver enkelt gang, men i snitt over samlingene. Vi må kunne diskutere enkelttilfeller om noen ønsker det, men helst på en slik måte at det kan ha overføringsverdi til andre situasjoner som oppstår.


Kunnskap: Personlighetstype og Kjernekvadrant

Alle får mulighet til å finne sin personlighetstype, enten gjennom test og samtale eller gjennom prosessen i gruppa. 

Alle får utviklet en Kjernekvadrant - kunnskap om talenter, fallgruver, utfordringer og mentale allergier - i løpet av prosessen, der bidrar alle i gruppa. 

I tillegg: korte snutter om tema som teamutvikling og automatiske mønster.

Gode erfaringer

Miljøarbeiderene på Fetsund har opplevd mye nytt gjennom i veiledningen våren 2019, og her er noen av tilbakemeldingene de gir:


Det er lettere å bearbeide tanker og følelser

Metodikken som blir brukt har gitt mulighet til å bearbeide ting gjennom å få språk på våre egne tanker og følelser, og rundt våre møter både med beboerne og kolleger.

Nå vet jeg hvor sterkt personligheten min virker

Teamet som har jobbet sammen ved Behandlingstunet Fetsund

Teamet som har jobbet sammen ved Behandlingstunet Fetsund

Alle slipper til og får sin tid i gruppen, både til å beskrive seg selv og sine opplevelser. Vi blir også speilet av andre og hjulpet til å se hva de andre ser og opplever i møte med både beboere og kolleger. Vi har blitt kjent med det som er blindt for oss, nemlig hvor sterkt våre personlighetstrekk preger oss.

Vi har mer respekt for forskjellighet – og hverandre

Respekten for forskjellighet har økt - vi har fått innblikk i og forståelse for hvorfor vi gjør som vi gjør.

Vi lærte mye, fikk løftet blikket, ser på kolleger på en annen måte og respekterer lettere at folk reagerer som de gjør. Det er letter å forstå at andre løser ting annerledes enn en selv, for å skape trygget for seg selv og sin motivasjon. 

Vi bruker mindre tid på konflikter

Med økt respekt og forståelse bruker vi mindre tid på spenningsfylte tema, og teamene blir mer effektive og kan bruke mer tid på beboerne.

Vi har fått større innsikt i oss selv og hvordan vi reagerer, vi har mer refleksjon rundt egne følelser og hver enkelt tåler bedre å stå i at det ikke alltid blir akkurat som jeg vil!

Klare for fordypning

Alt i alt har teamet blitt mye bedre kjent med hverandre, og ikke minst forstått hvor viktig det er å avklare forventninger med de andre. Denne høsten fortsetter veiledningen av miljøarbeiderne på Behandlingstunet, og den starter selvfølgelig med en ny og rask forventningsavklaring. Nå er det metodiske godt kjent, og de ønsker å gå mer i dybden og være enda tettere på aktuelle problemstillinger. Fortsatt er målet å ta opp tema som er gjenkjennelig for mange av deltagerne, og gjerne med utgangspunkt i aktuelle ting som har skjedd. På Fetsund har miljøarbeiderne blitt bedre kjent med hverandre, sine styrker og utfordringer, og har fått en bedre arbeidshverdag med flere gode og interessante diskusjoner - og mindre tid brukt på konflikter.