Atferdsforskning

Vi bærer alle med oss en forståelse av hva som virker. Vi ser verden med vårt filter og leter etter bekreftelse på det vi tror virker i forhold som ledelse og teamutvikling. Det er menneskelig og skaper trygghet. Mye av det kan være riktig, men det kan også lede oss på ville veier. En leder sa høyt og affektert: Det er bare struktur som gjelder. Har du en god struktur og er lojal mot den, så vil resultatene komme. Og han har rett i at en tydelig struktur i en virksomhet er nyttig. Det skaper forutsigbarhet og trygghet. Men det er bare en faktor, og ikke den viktigste når forskerne undersøker hva som er god ledelse.

 

Relasjons- og endringsorientert ledelse

Professor i Organisasjonspsykologi på Handelshøyskolen BI, Øyvind Martinsen, har forsket på hvilken lederadferd som gir best resultater: "å vise omtanke, medarbeiderorientering og relasjonsorientering" er betydelig viktigere enn struktur.

Samtidig er det som gir aller best effekt på resultatet en opplevelse av autonomi i arbeidet og psykologisk myndiggjøring. Det innebærer blant annet å 

  • delegere ansvar og myndighet
  • oppmuntre til initiativ
  • lytte til sine medarbeidere
  • fokusere på deres sterke sider
  • støtte deres måloppnåelse og lære bort selvledelse

 

Martinsen konkluderer følgende:

All forskning tyder på at man bør legge hovedvekt på relasjons- og endringsorientert ledelse

Wondratwork har derfor flere gode verktøy som bidrar til psykologisk trygghet, gode relasjoner, og tydelighet i myndiggjøring av ansatte, som igjen skaper nødvendig endring.

 

Hvor viktige er de første minuttene med teamet?

I utvikling av team vil du kanskje bli overrasket over at de første minuttene av en teametablering er avgjørende. Men forskere på NHH har dokumentert at hvordan man starter et teamarbeid, har betydning for resultatet. Å gjøre et grundig forarbeid der dere både blir tydelig på hva som skal oppnå og hvordan dere skal arbeide skaper er avgjørende for måloppnåelse.

Wondratwork hjelper dere som team til å skape tydelige mål for arbeidet. Effektive team skaper resultat for virksomheten, de utvikler teamet og gir nytte for det enkelte teammedlem, og det må være mål på alle tre nivåene.  Vi bidrar også til å etablere gode, team-tilpassede spilleregler for samhandlingen, samtidig som vi lærer dere verktøy og metoder som gjør at kommunikasjonen blir lettere – også når det er uenighet og spenninger i teamet.

Vil du vite mer om hvordan teamledere kan etablere effektive team gjennom konkrete tiltak i oppstartsfasen? De første avgjørende minuttene?  er et godt sted å starte.

 

2016-05-24 18.28.46.jpg

 

 

Lærende eller statisk kultur?

Gjennom undervisningen gir Wondratwork innsikt i hva som skaper god læring og mestring. Vi vet at kulturen vi arbeider i har betydning for våre ytelser. Er kulturen preget av en frykt for å gjøre feil og et statisk tankesett med en forventning til at du skal kunne og ha svar på alt, vil vi møte energitapping og lav kreativitet.

I en forventningsfull, lærende kultur, gjøres det nytte av erfaringer fra å feile, og det skapes åpenhet og prosesser med stor energi.

Dette underviser vi om og undersøker samtidig på hvilke områder kulturen kan ha nytte av å bli mer læringsrettet og åpen, og hva som kjennetegner språk, samhandling og kroppsspråk i en åpen kultur.

 

Betydning av selvrefleksjon

I en virksomhet med et lærende, dynamisk tankesett, vil vi i liten grad bruke kommando og oppgavebeskrivelse som lederstil. Du blir heller utfordret til å selv reflektere rundt din innsats og dine utviklingsområder. Du vil selv sette dine mål, synliggjøre dem for leder og fellesskap og gi mulighet til å komme med innspill på din utvikling. Du må selv kunne reflektere rundt hva du får til og hva som er vanskelig –  selvrefleksjonen er din beste læremester.

Er du åpen så kan du ta inn over deg at du både gjøre gode og dårlige valg. Og gjør du denne refleksjonen i et trygt fellesskap med andre, blir læringen enda mer effektiv. Dette fordrer trygghet, noe som oftest skapes av den som er leder. Den responsen du gir som leder eller den responsen du opplever at du får fra din egen leder, vil avgjøre i hvilken grad du vil tilkjennegi hva som går bra og hva som er krevende når du utfører jobben din.

Vi lærer bort coachende lederstil, som skaper trygghet for arbeidstakeren til å dele god og dårlig informasjon, og gir innsikt i hva som vil gjøre at du beholder tilliten fra ansatte over tid. En coachende lederstil er også en tydelig lederstil. Tydelighet er ofte nøkkel til å oppnå gode resultater og trygghet i relasjonen, men måten vi er tydelig på kan være avgjørende for å bli forstått.

Vi drives av å skape mer arbeidsglede for flere, og leter hele tiden etter kunnskap og metoder som gjør dette enklere. Dette får du tilgang på gjennom våre kurs og tjenester.